Det innkalles til

SAKSLISTE FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 I NØTTERØY IDRETTSFORENING – HÅNDBALLGRUPPETirsdag 15/11-2011 kl. 18.00

Hårkollhallen

1.    Konstituering med valg av dirigent og referent

2.    Valg av personer til å undertegne protokollen

3.    Innkomne forslag
    a)    Organisering av håndballgruppa: Bredde/Elite

Saksbakgrunn :

I forbindelse med Nøtterøy IFs allianseidrettslagprosess ble det på forrige årsmøte i Nøtterøy IF Håndballgruppe (8. mars 2011) vedtatt at bredde og elite skulle skille seg ut i hvert sitt allianseidrettslag.  Prosessen med å danne allianseidrettslag i Nøtterøy IF har tatt veldig lang tid, og etter hvert har det vist seg at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre det årsmøtet vedtok.  En slik løsning vil ikke bli godkjent av Vestfold Idrettskrets.  Vedtaket fra årsmøtet er derfor ugyldig og må gjøres om.

Etter forutgående diskusjoner mellom de operative styrene i Bredde og Elite legges følgende forslag frem for årsmøtet:

  1. Nøtterøy Håndball Bredde fortsetter som en undergruppe av Nøtterøy Idrettsforening (som nå) og Nøtterøy Håndball Elite skilles ut i et allianseidrettslag under Nøtterøy Idrettsforening.
  2. Det må før et formelt skille finner sted oppnås enighet mellom de operative styrene i henholdsvis Nøtterøy Håndball Bredde og Nøtterøy Håndball Elite vedrørende relevante økonomiske forhold (eks. sponsoravtaler og fordeling av negativ egenkapital).
  3. Årsmøtet delegerer til de operative styrene i henholdsvis Nøtterøy Håndball Bredde og Nøtterøy Håndball Elite å fullføre det formelle i forbindelse med organisasjonsendringen.

 4.    Avslutning

Last ned saksliste