Innkalling Årsmøte Nøtterøy Håndball Elite 6. april

Det innkalles til årsmøte i Nøtterøy Håndball Elite onsdag 6. april kl 19.00 på Teigar Ungdomsskole i Auditoriet i 2. etasje

Fullstendige sakspapirer blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet.

Agenda for årsmøtet:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent og referent
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning og styrets årsrapport
 6. Regnskap 2015
 7. Revisors beretning
 8. Kontrollkomiteens beretning
 9. Budsjett 2016
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsettelse av kontingent
 12. Valg av styre, revisor, kontrollkomite og valgkomite
 13. Avslutning

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Forslag kan sendes til klubbens e-postadresse: administrasjon@nifhandball.no

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.