Årsmøte 28. mars

Det blir avholdt årsmøte torsdag 28. mars klokken 18.00 i Ramdalveien 2.


SAKSLISTEN:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle Nøtterøy Håndball AIFs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle Nøtterøy Håndball AIFs regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. aktivitet.

8. Vedta Nøtterøy Håndball AIFs budsjett.

9. Behandle Nøtterøy Håndball AIFs organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)      Leder og nestleder.

b)      5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

c)      Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)      To revisorer.

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Nøtterøy Håndball AIF har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)       Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Så ber vi medlemmene om å komme med forslag til saker de ønsker behandlet på årsmøtet innen mandag 11/3.

Årsmøte dokumenter

Saksliste årsberetning økonomi
Valg