Til medlemmene i Nøtterøy Håndball Elite

Styret innkaller herved til årsmøte i Nøtterøy Håndball Elite onsdag 25. mars kl. 18.00 på Teigar Skole v/Nøtterøyhallen i auditoriet.

Agenda for årsmøtet:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
 5. Godkjenning av innkalling 
 6. Godkjenning av saksliste
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandle styrets årsberetning og styrets årsrapport
 9. Regnskap 2019
 10. Revisors beretning
 11. Kontrollkomiteens beretning
 12. Budsjett 2020
 13. Innkomne forslag
 14. Fastsettelse av kontingent
 15. Valg av styre, revisor, kontrollkomite og valgkomite
 16. Avslutning

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Forslag kan sendes til klubbens styreleder på e-postadresse: styreleder@nifhandball.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nøtterøy Håndball Elite i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nøtterøy Håndball Elite. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på en lenke her.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Velkommen!