Årsberetningen for 2021 Nøtterøy Håndball Elite

Virksomhetens art og lokalisering

Nøtterøy Håndball Elite er hjemmehørende i Færder kommune og organiserer håndball for klassene gutter 16, gutter 18 og herrer senior. For sesongen 2021/2022 har foreningen hatt G16 lag i den nasjonale Bring-serien, G18 i den nasjonale Lerøy-serien, lag i NM junior samt seniorlag i 2.divisjon, REMA1000-ligaen samt NM senior.

Fortsatt drift

Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskap

For første gang på over ti år hadde klubben per 1.1.2021 en positiv egenkapital. I ni år på rad har klubben levert positive resultater. Økonomistyringen i perioden 2012 til og med 2020 har med andre ord vært meget god, og vi har i perioden etablert nye inntektsmuligheter som følge av forskjellige prosjekter.

Året 2021 representerer et brudd på den gode trenden og har vært preget av manglende økonomistyring. Dette har ført til at den kortsiktige gjelden per 31.12.2021 utgjør kr 4 476 726. Hvis vi ser bort fra uopptjente sponsorinntekter, er den reelle kortsiktige gjelden i slutten av året
kr 3 891 894. Likviditeten utover høsten 2021 ble stadig mer anstrengt. Spesielt alvorlig var det at klubben ikke maktet, eller ikke prioriterte, å betale offentlige avgifter (merverdiavgift og arbeidsgiveravgift) innen fristene. Klubben fikk i begynnelsen av året ikke forlenget kassekreditten. Samtidig nedbetalte man et ansvarlig lån. Dette førte til ytterligere forverring av likviditeten.

I rapporten fra 2020 leser vi: “2020 viser oss hvor sårbare vi er, og hvor uforutsigbart ting kan være. Dette innebærer at vi er avhengig av å ha ennå sterkere kontroll både på kostnader og inntekter, og det viser hvor viktig det vil være for klubben å bygge opp en egenkapital fremover”. Dessverre har det vist seg at det har vært stor avstand mellom erfaringen fra 2020 og virkeligheten i 2021.

Vårsesongen 2021 bar preg av en slags unntakstilstand. Utover sommeren virket likviditeten meget god. Et nytt prosjekt, Summer Camp, ble satt i gang. Dette var et tilbud til barn i Tønsberg kommune og ble en arrangementsmessig og økonomisk suksess. 

Skjærgårdslekene ble som vanlig arrangert i første halvdel av august. Deltakelsen var meget god, og forventningene til et solid overskudd var vel begrunnet. Det viste seg imidlertid at økonomistyringen ikke var god nok. Til tross for en stor økning i omsetningen ble resultatet skuffende. Regnskapet viser et netto overskudd på rundt 15 000 kroner.

Utover høsten ble betalingsevnen til klubben stadig dårligere. Likviditeten som i løpet av juni og juli hadde virket tilfredsstillende, forverret seg. Regnskapsførers månedlige rapporter med svært klare advarsler, ble ikke tatt alvorlig. Dette førte til at den kortsiktige gjelden, blant annet skyldige offentlige avgifter, økte kraftig, at skattetrekksmidler ikke ble håndtert i henhold til lovverket og at kreditorer ble forfordelt.

I styremøte 27. oktober presenterte daglig leder en ny løsning for føring av regnskapet for Nøtterøy Håndball Elite, en nettbasert løsning som skulle føre til ajourhold, at man skulle ha økonomisk oversikt til enhver tid samt en forenkling av dagens regnskapsrutiner. Styret skulle selv håndtere dette. Systemet ble foreslått i tillegg til ordinær rapportering fra ekstern regnskapsfører. Allerede 1. nov ble det oversendt en “intern” regnskapsrapport for perioden frem til 30. september, som viser et sterkt forbedret resultat for regnskapet pr. 30. september i forhold til hva som ble rapportert fra ekstern regnskapsfører. Den “interne” rapporten viste pr 30.9 et underskudd på kr 252.027,- og det ble påstått at det skulle være fullt mulig å levere et godt overskudd for 2021 om alle planlagte aktiviteter ble gjennomført. Dette “interne” regnskapet har det blitt henvist til når daglig leder har presentert status på økonomien for 2021. Det reelle resultatet pr 30.9, som vår eksterne regnskapsfører rapporterte, var minus kr 2 700 000.

Endelig regnskap  for 2021 viser et underskudd på kr 1 583 066 og en negativ egenkapital på kr 1 506 296.

Rikets tilstand i dag

Tiden etter årsskiftet har vært preget av mye turbulens og uro. I slutten av januar var det ikke lenger mulig å drive klubben. Kassa var tom for å si det rett ut. Daglig leder trakk seg. En gruppe entusiaster tilbød styret å hjelpe til å redde foreningen. Et par dager senere valgte styreleder, Anne Yun Rygh, og styremedlem Bjørnar Daae å trekke seg. Styremedlem, Bjørn-Inge Mikkelsen, tok ansvar og overtok som leder i det sterkt amputerte styret fram til ekstraordinært årsmøte. Der ble Torbjørn Fevang valgt som styreleder.

Det store spørsmålet var om det var grunnlag for fortsatt drift, og det skal erkjennes at det til tider føltes ganske tungt. Det dukket stadig opp overraskelser i form av avtaler og hittil ukjente forpliktelser. I februar ble det innført betalingsstans. Spillerne ble fristilt, og 11 sentrale spillere gikk til andre klubber i løpet februar. I mars har driften skjedd på sparebluss. Kun helt nødvendige utgifter er blitt betalt for at driften skulle fortsette. 

Takket være iherdig innsats fra mange skimter vi lys i tunnelen. Konkursspøkelset har hengt over oss en stund. Kronekampen 30. mars har gitt oss et pusterom. Vi har kontaktet leverandørene og bedt om frivillig akkord på 20 %. Det er helt nødvendig å få redusert den kortsiktige gjelden. I skrivende stund pågår forhandlingene fortsatt.

Arbeidsmiljø og likestilling

Arbeidsmiljøet har vært utfordrende. Frivillige har sluttet pga uenigheter, og klubben har i stor grad vært driftet av styreleder og daglig leder uten involvering av resten av styret. 

Totalt sykefravær på grunn av skader avviker ikke fra det som er normalt i norske toppklubber. 

Foreningens lov sier at det skal satses på herrehåndball, og er derfor av natur ikke kjønnsnøytral. Klubbens administrasjon har bestått av en mannlig daglig leder. Styret har bestått av tre kvinner og to menn (i tillegg til to mannlige varamedlemmer).

Ytre miljø

Virksomheten medfører svært begrenset påvirkning på det ytre miljøet.

Nøtterøy, 18. april 2022

Styrets årsrapport 2021

Styrets sammensetning

Leder:Anne Yun Rygh
Nestleder:Anya Bartnes (fratrådt desember 2021)
Styremedlemmer:Bjørnar Godt Daae, Inger Marie Elmer, Bjørn Inge Mikkelsen
Varamedlemmer:Kristian Werner Nordby, Otto Winterstad

Valgkomité

Ingen valgte medlemmer

Revisor

Hodtvedt & Co

Kontrollutvalg

Leder:Heidi C. Aas Larsen
Medlem:Gyrid Beck Solberg

Administrasjon

Daglig leder:Roger Meyer

Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 9 styremøter hvor 50 saker er behandlet.

Spesielle oppgaver

I løpet av høsten 2021 ble klubben av Norges Håndballforbund nedgradert fra gul til rød lisenskategori fordi den ikke hadde levert nødvendig og pålagt rapportering. Denne informasjonen ble ikke videreformidlet fra daglig leder og styreleder til resten av styret og heller ikke styrebehandlet.

Revisor har sendt nummererte brev til daglig leder og styreleder vedrørende den prekære økonomiske situasjonen. Disse har ikke blitt forelagt resten av styret, og har ikke blitt styrebehandlet i henhold til gjeldende krav.

Årsregnskapet viser en dobling av andre driftskostnader i forhold til vedtatt budsjett. Lønn og sosiale kostnader har også overskredet vedtatt budsjett med over 1 million kroner. Dette er langt utover hva som kan forventes å være innenfor daglig leder og styreleders mandat, og burde vært styrebehandlet og behandlet på ekstraordinært årsmøte.

Det ble igangsatt loddsalg tross klar beskjed fra Lotteri- og stiftelsestilsynet at dette ikke var tillatt før nødvendig dokumentasjon ble innsendt. Som et resultat av dette fikk vi et vedtak på at salget var ulovlig, og at vi måtte samle inn alle lodd og sende de til destruering. Vi mangler fortsatt 7818 lodd som vi ikke har klart å gjøre rede for.

Aktivitet

Endring av navn

Styret besluttet før 21/22 sesongen å endre visningsnavn fra Nøtterøy Håndball Elite til Tønsberg Nøtterøy.

G16

G16 har som de fleste vært gjennom en sesong som har blitt preg av pandemien. Egen trening, fellestrening i og utenfor hall og ikke minst kamper har blitt påvirket. G16 har deltatt i den regionale serien med to lag; ett i A-serien og ett i B-serien med gode resultater De har i tillegg kvalifisert seg til den Nasjonale Bringserien. Flere av lagets spillere har også blitt tatt ut til Regionalt Landslagsmiljø. Trenere for 2021 har vært Trygve Trangerud, Gunnar Pettersen, Emma Lundgren og Sara Kittelsen.        

Junior/Rekrutt/H2 (2. divisjon)

Junior/Rekrutt/H2 har også blitt påvirket av pandemien gjennom sesongen 2021. Det har vært et noe redusert trenings- og kamptilbud gjennom hele året. Ved oppstart etter sommeren og litt ut på høsten mistet laget flere spillere og står i igjen med en kraftig redusert spillerstall. Junior har deltatt i den regionale serien med to lag; ett i A-serien og ett i B-serien også de med gode resultater. De har også spilt i 2. divisjon, deltatt i NM20 og røyk da ut i kvartfinalen. Samt at de kvalifiserte seg til den Nasjonale Lerøyserien for sesongen 2021/2022. I tillegg har flere av rekruttene fått sin debut på A-laget vårt. Trenere for 2021 har vært Michael Jonassen (ut august), Are Ruud (fra september) og Kristian Bartnes.     

A-laget

A-laget ble våren 2021 kåret til vinnere av 1. divisjon etter halvspilt serie og kvalifiserte seg til spill i Rema1000-ligaen. Omtrent samme spillerstall har laget spilt i Rema1000-ligaen og NM Senior.   

Guttesamarbeidet

Guttesamarbeidet har i inneværende sesong hatt store utfordringer og det har ikke vært gode tilbakemeldinger fra samarbeidsklubbene. Det må også bemerkes at det aldri har vært så stort frafall av spillere i rekrutt gruppen som i år. Den nye samarbeidsmodellen som ble innført for sesongen 2021/22 vil bli revurdert for neste sesong. 

Arrangement

Klubben spiller alle sine hjemmekamper i Nøtterøyhallen, og vi er i god dialog med kommunen som er serviceinnstilte på at alt skal gå bra på arrangementene.

Det har vært svært krevende å finne frivillige som ville bidra til å få  gjennomført arrangementene på en god måte. Vi har måttet kjøpe mange av tjenestene som sekretær, plottere, DJ og tidtakere.

Vi hadde flere foredragsholdere på VIPen som ble en suksess. Koronaen slo til igjen på de siste kampene før jul og igjen var det ingen eller få publikummere tilstede

Sesongen 2021/2022 har vært preget av korona, og arrangementene har vært preget av det. Med 50 tilskuere pr.kamp har det ikke vært noe mer enn gjennomføring av kampene og streaming via tb.no

Vi har fulgt retningslinjene til Norges Håndballforbund hva gjelder smittevern på arrangementer.

Vi har et godt TV-team, og de har steamet alle hjemmekampene og noen bortekamper. Dette er noe som har blitt et veldig godt produkt, og de får gode tilbakemeldinger på produksjonen. 

Sparebank1 Skjærgårdslekene

Årets arrangement ble tidenes største, med 99 deltakende lag. Pga innreiseforbud fikk dessverre ikke inviterte internasjonale lag lov til å delta. Med endring i ledergruppa og stor vekst ble det noe organisatoriske utfordringer. Strenge smittevernregler førte til økt bruk av haller og frivillige. Årets økonomiske resultat er tidenes dårligste, selv med tildelt koronostøtte. 

SummerCamp

Nøtterøy håndball arrangerte SummerCamp for barn og unge i alderen 7-14 år sammen med Kirkens Bymisjon og Tønsberg Kommune. Ca 280 barn fikk over 3 uker prøve bl.a kanosafari, klatring, orientering, tennis, rulleski og terrengsykling. Pris per barn var 500,- for de som ikke bodde i Tønsberg kommune, og gratis for de med adresse i kommunen. Arrangementet opplevdes som svært positivt både for sponsorer, klubben, nærmiljøene og deltakerne. 

Nøtterøy, 18. april 2022